Teknik

El- och bredbandsanläggning

Lägenheten är ansluten till ett för föreningen gemensamt fastighetsabonneang med växelström 400/230V.

I lägenheten, placerad i elcentralen, finns en undermätare för mätning av din el som fjärravläses och informationen skickas till bostadsrsättsföreningen för fakturering till dig på månadsavgiften. Detta sker med eftersläpning om ca 6 månader då månadsavgifterna skickas ut kvartalsvis i förskott. Obs! Du har därmed inget eget elabonnemang som ska anmälas till din elleverantör! 

I lägenheten finns en kombinerad gruppcentral/IT-skåp med huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare för hela lägenheten. Bruksanvisning finns i din elcentral.
Belysningsarmaturer finns i badrumstak, badrumsskåp och under överskåp i kök (bänkbelysning). I övriga rum är det lamputtag i tak.
För TV, tele och data finns installerat ett nät Telenor.
IT-delen av skåpet innehåller inkommande uttag för TV, tele och data samt en panel för utgående kabel till uttag i lägenheten. Nätet för TV, tele och data består av ett stjärnnät med uttag av modell RJ45.
För information om er komfortvärme, media- och elcentral, brandvarnare och jordfelsbrytaren se bifogade filer nedan.

Lägenheten är också utrustad med brandvarnare, som är ett krav på fastighetsägaren. Brandvarnaren är utrustad med långtidsbatteri och ska räcka i ca 10 år. Brandvarnaren är fastighetsägarens ansvar så kontakta styrelsen om det är något fel på denna.


Vatten och avlopp

Vattenförsörjning

Inkommande vatten till din lägenhet sker i ett eller två schakt (beroende på din lägenhetsstorlek) i ditt badrum samt dusch/WC.
I installationslådan placerat på schaktet finns lägenhetsförsörjning av kallt- och varmt vatten, fördelningar till respektive ledning samt mätarutrustning för ditt varmvatten. Detta fjärravläses och behöver inte avläsas av dig.
Skåpet öppnas med skruvmejsel eller mynt.
Till skåpet/schaktet finns ett skvallerutlopp, placerat på vägg nära golv, som indikerar på vattenläckage i fastigheten/din bostad genom att det sipprar ut vatten här

Avstängning vatten

Avstängningsventiler för hela din lägenhet finns i badrummet/WC-dusch placerad på schaktet/i vägg. Om vattenläckage skulle uppstå är det viktigt att du omedelbart vrider av båda ventilerna för inkommande vatten i lägenheten,  den ena ventilen för kallvatten och den andra för varmvatten.
Det finns också mindre avstängningsventiler monterade på flertalet av rören försörjande blandare i din lägenhet. Dessa kan användas vid underhåll och reparation av enheterna.

Blandare

Blandarna kommer från FM Mattsson. Se bifogad bilaga för skötselanvisningar av blandarna.

Vattenlås

Vattenlåsen i diskbänken, tvättställ och golvbrunnar ska rengöras vid behov dock minst två gånger per år.

Sanitetsporslin

Tvättställ kommer från Vedum och WC-stolen är av modellen IFÖ sign.


Värme och ventilation

Värme

Ert värmesystem består av vattenburna radiatorer/element som värms upp centralt med fjärrvärme och där vi har en återvinning på ventilationen.
Radiatorerna styrs centralt så att rätt temperatur uppfylls i lägenheten, på respektive radiator sitter en termostat, den ska stå fullt öppen. Om ni önskar lägre temperatur i rummet så vrider ni ned termostaten lite åt gången och avvaktar. Termostaten stänger värmetillförseln i radiatorn när det är rätt temperatur i rummet vilket innebär att radiatorerna ofta känns kalla, vilket inte är något fel så länge det är rätt temperatur i rummet.

Golvvärme

Badrummet är i vissa lägenheter försett med komfortgolvvärme. Denna styrs via en termostat som sitter på väggen i badrummet.

Varning, inga infästningar får utföras i badrums golvet då värmeslingorna kan skadas samt tätskiktet förstörs.

Värmekabeln ligger på ett cc avstånd av ca 90 mm och täcker i stort sett hela golvytan. Instruktion för golvvärme finns nedan.

Ventilation

Tilluften i lägenheten kommer via tilluftsdon i yttervägg i sovrum och vardagsrum. Frånluftsventilation i din lägenhet tas ut i badrum, kök och klädkammare. Frånluftsdonen ska rengöras vid behov.

Frånluft sker också via fläktkåpan i ditt kök. Denna har ingen egen motor utan är grundinställd från centralt fläkt och när du ska laga mat så drar du ut kåpan som gör att flödet ökas. Det är alltså på eller av och inga mellanlägen finns. Obs! Om du avser att byta fläktkåpa så tänkt på att det inte går att installera en köksfläkt med motor som kommer att motverka det centrala systemet.
Rengöring av fläktkåpan bör göras cirka en gång per månad vid daglig användning. Fläktkåpan har ett filter. Se instruktioner från leverantörens bruksanvisning.

Donen för tilluft och frånluft är inställda på ett visst flöde och det är viktigt att inte röra dessa då det då blir obalans i lägenhetens ventilation.

Vid vädring – gör det snabbt och effektivt. Öppna en fönster eller fönsterdörr på vid gavel under en kortare stund. Ställ inte fönster på glänt under en längre tid. Detta för att spara på värmeenergin i huset.